میلگرد بستر کاشان در ساخت و نو سازی دانشگاه شریف استفاده شد

میلگردها پس از تست از نمونه خارج شدند و میلگرد بستر کاشان سپس سطوح با میکروسکوپ با بزرگنمایی 500 به صورت بصری مشاهده شدند. نتایج در شکل  نشان داده شده است.

زیر بار جریان، لایه برداری لایه اکسیدی را می توان در مورد با یک فیلم اکسید پس از تست تایید کرد. این واقعیت با نتایج هر دو روش AE و روش EN مطابقت قابل توجهی دارد. این نشان می دهد که ارزیابی اولیه خوردگی میلگرد در RC به راحتی با هر دو روش انجام می شود.

کمتر از بار جریان، زنگ زدگی زیادی روی سطح میلگرد در کیس با بدون لایه اکسید پس از تست یافت می شود. فعالیت های مشخصه هر دو جریان و پتانسیل در روش  نیز پس از آزمون تأیید می شود.نمونه برای بررسی ریزساختاری هم از نمونه های معیوب و هم از نمونه های خوب تهیه شد.

ریزساختار در هسته نمونه خوب ساختار فریت-پرلیت را نشان داد شکل 4.5A، که برای میلگرد برای ایجاد چقرمگی یا شکل پذیری طبیعی است. اما ریزساختار نمونه میلگرد معیوب در هسته  وجود فازهای سخت محصولات تبدیل دمای پایین مانند مارتنزیت را با فریت مرز دانه نشان داد.

نمونه معیوب با معرف لاپرا  درصد وزنی محلول آبی متابی سولفیت سدیم به محلول 4 درصد وزنی اسید پیکریک  در اتیل الکل، در حجم 1:1 اچ شد. نسبت برای شناسایی فازهایی که حضور مارتنزیت را به عنوان فاز سفید و فریت را قهوه ای نشان می دهد.

علاوه بر این، میکروسکوپ الکترونی روبشی  برای بررسی فازهای سخت انجام شد. تصاویر وجود مارتنزیت را نشان داد که به استحکام بالاتر و شکل‌پذیری کمتر میلگرد معیوب کمک کرد. سختی در هسته میلگرد معیوب بود.

در حالی که سختی میلگرد خوب بود. سختی بالاتر میلگرد معیوب ناشی از ناهنجاری ریزساختاری آن، یعنی وجود مارتنزیت فاز سخت بود. تست خمش و خمش مجدد برای نمونه های معیوب و همچنین میلگرد خوب انجام شد. اگرچه تست نمونه خوب رضایت بخش بود، اما برای نمونه معیوب شکست خورد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.